درگذشت استاد ارجمند ژئومورفولوژی دکتر جمشید جداری عیوضی را به جامعه جغرافیدانان بویژه ژئومورفولوژیست های ایران تسلیت می گوییم

در