در گذشت استاد ارجمند دکتر عیوضی

در گذشت استاد ارجمند جناب اقای دکتر جمشید جداری عیوضی را به جامعه علمی کشور بویژه جغرافیدانان و ژئومورفولوژیست ها تسلیت می گوییم