درگذشت استاد ارجمند آقای دکتر محمود علوی

استاد دکتر محمود علوی از جغرافیدانان پیش کسوت در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که مدت 10 سال در گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد همکاری داشتند. درگذشت این استاد ارجمند را به جامعه جغرافیدانان کشور تسلیت می گوییم