مجوز دریافت فصلنامه شدن مجله

مجوز دریافت فصلنامه شدن مجله

با تایید بیستمین جلسه کمسیون تعیین اعتبار نشریات این مجله از تاریخ زمستان 1399 بصورت فصلنامه به چاپ خواهد رسید