داوران

لیست  داوران مجله هر ماه بروز می شود (Reviewers List)

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه دانشگاهی و تخصص شماره تماس ایمیل
1 احمدیان، محمد علی دانشیار- برنامه ریزی شهری- بازنشسته دانشگاه فردوسی 09153113501  
2 بهنیافر، ابوالفضل دانشیار- ژئومورفولوژی- واحد مشهد 09153176124 a.behniyafar@yahoo.com
3 جهانی ثانی، مهدی استادیار- برنامه ریزی روستایی- بازنشسته واحد مشهد 09153112701  
4 جعفری، حمید استادیار- برنامه ریزی روستایی- واحد مشهد 09153045830  
5 علیزاده، کتایون استادیار- برنامه ریزی شهری- واحد مشهد 09151081730  
6 عنابستانی دانشیار- برنامه ریزی روستایی- دانشگاه فردوسی 09155719016  
7 حاتمی نژاد، حسین دانشیار- برنامه ریزی شهری- دانشگاه تهران 09153149378  
8 مهدوی، مسعود استاد- برنامه ریزی روستایی- دانشگاه تهران 0912  
9 محمدی، حسین استاد- اقلیم شناسی- دانشگاه تهران 0912  
10 مافی، عزت الله دانشیار- برنامه ریزی شهری- واحد شیروان 09151190580  
11 ثروتی، محمد رضا استاد- ژئومورفولوژی- شهید بهشتی تهران 09123353962  
12 شایان، حمید استاد- برنامه ریزی روستایی- فردوسی  09155161518  
13 دوستان، علی استادیار، اقلیم شناسی- فردوسی 09128070367  
14 جوان، جعفر استاد، برنامه ریزی ناحیه ای- فردوسی  09155143730  
15 قنبرزاده ، هادی دانشیار- جغرافیای طبیعی- واحد مشهد 091511560354  
16 دبیری، دانشیار- زمین شناسی- واحد مشهد 09127188495  
17 ملایی، حبیب دانشیار- زمین شناسی و ژئوشیمی- واحد مشهد 09155171908  
18 مفیدی، عباس استادیار اقلیم شناسی- فردوسی 0915  
19 زمردیان، محمد جعفر دانشیار- بازنشسته فردوسی 09153255119  
20 رنگ آور دانشیار- مناطق خشک- مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد 09153050640  
21 خاکپور، براتعلی دانشیار- برنامه ریزی شهری- فردوسی مشهد 09153177883  
22 رهنما، محمد رحیم استاد- برنامه ریزی شهری- فردوسی مشهد 09151152584  
 23 مهناز پروازی  دانشیار برنامه ریزی شهری- واحد شهر ری  09122394349  Mahnazparvaz@yahoo.com
 24  غلامرضا همایون  استادیار برنامه ریزی روستایی- واحد تربت حیدریه  09153089488  Homaun1346@yahoo.com