داوران


فهرست داوران مجله علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. داوران مجله همگی بر اساس استانداردهای کپ انتخاب می شوند