اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه طبق آیین نامه مجلات وزارت علوم از دانشگاه محل انتشار مجله و از دانشگاههای خارج از محل انتشار مجله در داخل و خارج کشور می باشد

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل بهنیافر

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

a.behniyafaryahoo.com
05136622790

سردبیر

دکتر مهدی جهانی ثانی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

mh.jahaniyahoo.com

دبیر اجرایی

دکتر هادی قنبرزاده دربان

جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

hadi_qanbarzadehyahoo.com
09151156035

دبیر تخصصی

سید حسن مطیعی لنگرودی

برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

sh.motieeyahoo.com
09127148704

ابوالفضل بهنیافر

جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

a.behniyafaryahoo.com
09153176124


دبیر تخصصی مقالات جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعدالله ولایتی

استاد دانشگاه فردوسی

s.vellaystiferdowsi.um.ac.ir

محمد علی احمدیان

جغرافیای انسانی (برنامه ریزی شهری) دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

a.ahmadianyahoo.com
09153113501

سید حسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

sh.motieeyahoo.com
09127148704

عزت الله مافی

برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

az.mafiyahoo.com
09151190580

ابوالفضل بهنیافر

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

a.behniyafaryahoo.com
05136622790

مسعود مهدوی

برنامه ریزی روستایی هیات علمی دانشگاه تهران

m.mahdaviyahoo.com
091236362544

حسین محمدی

جغرافیای طبیعی هیات علمی دانشگاه تهران

h.mohammadiyahoo.com
0912223310

مهدی جهانی ثانی

برنامه ریزی روستایی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

mh.jahaniyahoo.com
09153112701