مجله علوم جغرافیایی نشریه علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که به زبان فارسی منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره 87/104928  مورخ 84/5/26 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی، پژوهشی و مورد تایید می باشد. موضوع اصلی مقالات این مجله تحقیقات و پژوهش های علوم جغرافیای انسانی و طبیعی می باشد. (تلفن دفتر مجله علوم جغرافیایی 05136622790 ).

شماره جاری: دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398 

3. تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

صفحه 35-50

احسان حسن زاده؛ سید احمد ذاکریان؛ محمد رضا منصوری دانشور


5. مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP

صفحه 72-90

داوود سعادت فرد؛ جمیله توکلی نیا؛ وحید جمشیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-7977
شاپا الکترونیکی
ارشاد

بانک ها و نمایه نامه ها