مجله علوم جغرافیایی نشریه علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که به زبان فارسی منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره 87/104928  مورخ 84/5/26 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی، پژوهشی و مورد تایید می باشد. موضوع اصلی مقالات این مجله تحقیقات و پژوهش های علوم جغرافیای انسانی و طبیعی می باشد. (تلفن دفتر مجله علوم جغرافیایی 05136622790 ).

شماره جاری: دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-232 

9. پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI (2014-1978 میلادی )

صفحه 153-168

فاطمه زابل عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان؛ مرتضی اثمری


10. بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

صفحه 169-188

کتایون علیزاده؛ حمید جعفری؛ فرنوش حریری مقدم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-7977
شاپا الکترونیکی
ارشاد

بانک ها و نمایه نامه ها