نویسنده = ابوالفضل بهنیافر
تعداد مقالات: 2
1. پهنه بندی خطر ناپایداری های دامنه ای در قلمروهای کوهستانی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه آبریز جاغرق

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-60

ابوالفضل بهنیافر؛ محمد رضا منصوری دانشور


2. بررسی آسیب شناسی امنیت شهری بر مبنای ماتریس فرآیند سلسله مراتبی (AHP) در کلان شهر مشهد

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-34

ابوالفضل بهنیافر؛ محمدرضا منصوری دانشور