مکانیابی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان زرین دشت شهرستان دره شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان،زنجان،ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران